HLAVNÍ STRANA

KDO JSME

STANOVY

PROGRAM

AKCE PROTI SPT TELECOM - 1998

ZÁCHRANA NEMOCNICE

Kontakt
E-mail

Seznam


ATLAS

                                                                                                                                                                                                                 
 
STANOVY
      
Návrh stanov Kujebácké Národní strany

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Název politické strany je Kujebácká Národní Strana, její zkratka je KNS.

2. Sídlem strany je Vysoké Mýto.

3. Strana působí v České republice.

4. Předmětem činnosti strany je politické působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
Cíle a úkoly strany

1. Cíle strany
KNS si klade za svůj prvořadý úkol rozvoj kulturního i hospodářského života Vysokomýtského (Kujebáckého) regionu, se zvláštním důrazem na svébytnost a originalitu regionu.

2. Hlavní úkoly strany
Strana hodlá bojovat za přesun většího množství pravomocí z okresu na město a za prohlubování uvědomění si příslušnosti k danému regionu.

Článek 3
Členství

1. Členství ve straně je otevřeno občanům starším 18 let, kteří si přejí stranu podporovat, chtějí být známi jako členové strany a respektují její program a stanovy.

2. Členové strany musí být registrováni u místního sdružení. Registrace je možná pouze u jednoho sdružení.

3. Členství ve straně vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, rozhodnutím rady místního sdružení a zaplacením příspěvků.

4. Členství ve straně zaniká
a) nezaplacením příspěvků ve stanoveném termínu
b) ztrátou způsobilosti k právním úkonům
c) úmrtím
d) písemným prohlášením o vystoupení
e) zrušením členství místním sněmem z důvodu závazného porušení povinností stanovených v článku 3, odst. 8

Zánik členství konstatuje místní rada.

5. Místní rada má povinnost svým rozhodnutím prohlásit za neplatné členství od počátku tomu, kdo vědomě uvedl v přihlášce do strany nepravdivé údaje

6. Proti rozhodnutí o nepřijetí, zrušení či neplatnosti členství se lze odvolat k centrálnímu smírčímu výboru do jednoho měsíce po oznámení této skutečnosti.

7. V případě, že došlo ke zrušení členství místním sněmem, může být případný nový vstup do strany uskutečněn ihned po ukončení členství.

8. Práva a povinnosti členů

Člen strany má právo:
a) účastnit se jednání místního sněmu
b) volit orgány místního sdružení a být volen do všech orgánů strany
c) předkládat všem orgánům strany náměty, stížnosti a připomínky a být vyrozuměn o řešení
d) být pravidelně informován o přijatých usneseních, politických, organizačních a jiných otázkách týkajících se strany
e) obhajovat své názory, prosazovat je a předkládat je voleným orgánům strany k rozhodnutí
f) odvolávat se ve sporech k centrálnímu smírčímu výboru

Člen je povinen:
a) spolupracovat na uskutečňování cílů strany a prosazování jejího programu
b) respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů strany
c) dodržovat stanovy strany a prosazovat její programové zásady a cíle
d) platit členské příspěvky ve stanovené výši a stanovených lhůtách
e) neprodleně oznamovat místnímu sdružení změny osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence

Článek 4
Orgány strany

1. Orgány strany jsou na místní úrovni místní sněmy a místní rady. Na centrální úrovni jsou orgány strany kongres, výkonná rada, kontrolní a revizní komise a smírčí výbor.

2. Statutárním orgánem strany je výkonná rada. Za výkonnou radu jedná, pokud není stanovami stanoveno jinak, předseda a místopředsedové strany. Podpisové právo má předseda a pověřený člen výkonné rady; v majetkových, hospodářských a pracovněprávních věcech má podpisové právo hlavní manažer. Podepisování za KNS se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu strany připojí předseda či pověřený člen výkonné rady či hlavní manažer svůj podpis. Podle pravidel organizačního řádu může hlavní manažer zmocnit konkrétní zaměstnance KNS k jednání, zavazování se a podepisování v majetkových vztazích vymezeného druhu a do určené výše.

3. Na místní úrovni je orgánem strany se všeobecnou působností místní rada. Za místní radu jedná předseda a místopředsedové. Podpisové právo má předseda (místopředseda nebo pověřený člen místní rady) .

4. Všechny kolektivní orgány KNS se řídí svými jednacími řády a mohou se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Způsob usnášení rozhodčích a revizních orgánů upravuje podrobněji jejich statut.

5. Funkční období všech orgánů strany je dvouleté. Na centrální úrovni se místopředsedové volí na tři roky a předseda na roky čtyři.

Článek 5
Místní sdružení

1. Místní sdružení je základním článkem strany tvořeným nejméně pěti členy, u obcí do 500 obyvatel třemi členy. V souladu se stanovami se může usnášet a rozhodovat a hospodařit se svěřenými prostředky.

2. Vznik a zánik místního sdružení
a) místní sdružení vzniká usnesením místního sněmu o vytvoření místního sdružení a schválením licence výkonnou radou
b) místní sdružení zaniká usnesením místního sněmu o rozpuštění místního sdružení nebo zrušením licence výkonnou radou. Místní sdružení rovněž zaniká, poklesne-li počet členů místního sdružení pod 5 členů (3 členů) po dobu 6 měsíců.
c) vznik a zánik místního sdružení konstatuje výkonna rada

3. Předseda místního sdružení
a) je hlavním představitelem a mluvčím strany v místě
b) je odpovědný za činnost strany v místě
c) je trvale připraven politicky radit oblastní radě
d) svolává místní sněmy a místní rady a předsedá jim
e) předkládá místním sněmům výroční zprávu
f) iniciativně vyhledává a navrhuje vhodné kandidáty
g) iniciativně získává finanční prostředky

4. Místopředseda (místopředsedové) místního sdružení vykonává tytéž úkoly v zastoupení předsedy

5. Pokladník místního sdružení
a) je plně zodpovědný za svěřené prostředky a řádné vedení evidence
b) podává místnímu sněmu zprávu o hospodaření

6. Místní sněm
a) je nejvyšším orgánem strany v místě
b) schází se 1x do roka (dle potřeby častěji)
c) předseda je povinen místní sněm svolat, požádá-li o to nejméně 1/3 členů místní rady nebo na žádost minimálně 1/3 členů místního sdružení, a to do třiceti dnů od podání návrhu.
d) složení: všichni členové místního sdružení
e) působnost: volí každý druhý rok předsedu, případně místopředsedu, pokladníka a členy místní rady a volí své delegáty na Kongres KNS.
f) schvaluje nominaci kandidátů pro komunální volby
g) schvaluje většinovým hlasováním zprávu předsedy, rady a pokladníka
h) rozhoduje o zrušení členství svého člena
i) schvaluje pravidla hospodaření místního sdružení
j) navrhuje kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny a pro volby do Senátu

7. Místní rada
a) má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy
b) schází se 1x za tři měsíce (dle potřeby častěji)
c) předseda je povinen místní radu svolat, požádá-li o to minimálně 1/3 členů místní rady
d) složení: předseda (místopředseda, případně místopředsedové), pokladník a minimálně jeden další člen volený sněmem
e) působnost: rozhoduje o všech záležitostech strany v období mezi sněmy (při hlasování rozhoduje v případě rovnosti hlasů hlas předsedy), rozhoduje hlasováním o vzniku členství přihlášeného zájemce, rozhoduje o žádosti zájemce o přeregistraci z jiného místního sdružení, předkládá výroční zprávu místnímu sněmu

Článek 6
Kongres strany

Kongres strany je nevyšším orgánem strany

1.
a) schází se jedenkrát ročně (dle potřeby častěji)
b) předseda je povinen kongres svolat, požádá-li o to minimálně 1/3 členů Výkonné rady nebo minimálně 1/3 oblastních sdružení. Koná se nejpozději 2 měsíce od podání návrhu

2. Složení
a) delegáti s hlasem rozhodujícím: předseda, místopředsedové, členové výkonné rady, členové vlády, poslanci, senátoři, delegáti oblastí zvolení na místních sněmech podle klíče stanoveného výkonnou radou
b) delegáti s hlasem poradním: hlavní manažer, členové kontrolní a revizní komise a členové smírčího výboru
c) hosté

3. Působnost
a) každý čtvrtý rok volí předsedu, každý třetí rok místopředsedu (místopředsedy) a každý druhý rok zástupce volebních krajů (4 za volební kraj, ve kterém se nalézá Vysoké Mýto a 2 za každý další volební kraj) do výkonné rady
b) každý druhý rok volí členy kontrolní a revizní komise (1 za volební kraj)
c) každý druhý rok volí členy smírčího výboru (1 za volební kraj)
d) schvaluje stanovy a změny stanov
e) schvaluje statut kontrolních a revizních komisí
f) schvaluje statut smírčích výborů
g) schvaluje zprávu předsedy
h) schvaluje zprávu výkonné rady
i) schvaluje zprávu kontrolní a revizní komise
j) bere na vědomí zprávu smírčího výboru
k) má možnost interpelovat své ministry, poslance a senátory
l) rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení strany
m) rozhoduje o zrušení, rozdělení nebo sloučení strany
n) schvaluje pravidla pro výběr kandidátů a pro sestavení kandidátky. Tímto oprávněním může pověřit výkonnou radu
o) schvaluje pravidla rozdělení finančních prostředků

Článek 7
Předseda strany

a) je hlavou strany, jejím reprezentantem a mluvčím
b) svolává kongres a výkonnou radu a předsedá jim
c) předkládá kongresu zprávu předsedy strany

Článek 8
Místopředsedové

Vykonávají tytéž funkce v zastoupení předsedy strany.

Článek 9
Hlavní manažer

a) je jmenován a odvoláván předsedou strany na návrh výkonné rady
b) řídí činnost hlavní kanceláře
c) řídí manažerskou síť
d) na návrh poslaneckého nebo senátorského klubu uzavírá a ukončuje pracovní poměr s tajemníky tohoto klubu
e) jedná jménem strany v majetkových, hospodářských, pracovních a právních vztazích
f) má právo účastnit se zasedání místních sněmů a rad s hlasem poradním
g) účastní se jednání výkonné rady a užšího gremia s hlasem poradním

Článek 10
Hlavní pokladník

a) je jmenován a odvoláván předsedou strany na návrh výkonné rady
b) odpovídá za řádné financování strany
c) nemůže zároveň vykonávat volené funkce na centrální úrovni
d) nemůže zároveň vykonávat funkci poslance, senátora, člena vlády či uvolněnou funkci územní samosprávy

Článek 11
Výkonná rada

1. Složení
a) členové užšího gremia, které tvoří předseda strany, místopředsedové strany, předsedové poslaneckého a senátorského klubu.
b) zástupci volebních krajů (po čtyřech za volební kraj, ve kterém se nalézá Vysoké Mýto a po dvou za každý další volební kraj)
c) s hlasem poradním hlavní manažer, členové vlády, předseda kontrolní a revizní komise, předseda smírčího výboru a další přizvaní.

2. Působnost
a) má všeobecnou odpovědnost za činnost strany mezi zasedáními kongresu
b) schvaluje většinovým hlasováním ustavení místních sdružení (licence) a může tyto licence zrušit
c) rozhoduje většinovým hlasováním o sestavení kandidátních listin z kandidátů navržených místními sdruženími
d) k plnění úkolů strany zřizuje hlavní kancelář včetně manažerské sítě a schvaluje její organizační řád
e) předkládá kongresu zprávu o činnosti a hospodaření
f) schvaluje roční rozpočet hlavní kanceláře KNS
g) projednává závěry hospodaření hlavní kanceláře KNS
h) schvaluje závazný vzor přihlášky do KNS
ch) každoročně určuje termín splatnosti členských příspěvků
i) schvaluje rozpočtová pravidla KNS
j) zřizuje jako své poradní a iniciativní orgány odborné komise pro určitou problematiku. Členství v komisích je volné. Členy komise se mohou stát i nečlenové KNS na doporučení člena výkonné rady. Výkonná rada jmenuje na návrh komise jejího předsedu. Výsledky práce komisí projedná pravidelně výkonná rada na svém rozšířeném zasedání.

3.
a) schází se nejméně 1x za měsíc (dle potřeby častěji)
b) předseda je povinen výkonnou radu svolat, požádá-li o to minimálně 1/3 členů výkonné rady
c) ve všech případech hlasování výkonné rady rozhoduje při rovnosti hlasů hlas předsedy strany
4. Členové výkonné rady se mají právo účastnit zasedání místních sněmů a rad s hlasem poradním
5. Užší grémium činí operativní politická rozhodnutí mezi zasedáním výkonné rady a schází se podle potřeby, nejméně však jednou týdně

Článek 12
Kluby poslanců, senátorů a členů zastupitelstev

1. Složení
Sdružují poslance, senátory nebo členy zastupitelstev.

2. Působnost
a) koordinují práci poslanců, senátorů a členů zastupitelstev tak, aby mohli co nejlépe a neúčinněji prosazovat názory a postoje strany v zákonodárných a zastupitelských sborech
b) koordinují za stejným účelem spolupráci s koaličními partnery

3. Vytvářejí si vlastní strukturu.

4. Předseda poslaneckého klubu a předseda senátorského klubu reprezentují kluby, jsou jeho představiteli a mluvčími.

Článek 13
Kontrolní a revizní komise

1. Kontrolní a revizní komise
a) jsou revizními orgány KNS
b) zřizuji se na celostátní úrovni

2. Kontrolní a revizní komise KNS
a) je volena kongresem - jeden člen za volební kraj; členové kontrolní a revizní komise nesmějí být členy výkonné rady
b) kontroluje hospodářskou a správní činnost KNS

Článek 14
Smírčí výbory

1. Smírčí výbory
a) jsou rozhodčími orgány KNS
b) zřizuji se na celostátní úrovni

2. Smírčí výbor KNS
a) je volen kongresem - jeden člen za volební kraj; členové smírčího výboru nesmějí být členy výkonné rady
b) rozhoduje ve sporech mezi členy, orgány a články strany
c) je odvolacím orgánem a jeho rozhodnutí je konečné
d) přísluší mu závazný výklad stanov

Článek 15
Zásady hospodaření KNS

1. KNS jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem. S majetkem strany hospodaří výkonná rada na základě schváleného ročního rozpočtu. Výkonná rada může zmocnit hlavního manažera k hospodaření s majetkem strany ve vymezeném rámci.

2. Místní sdružení hospodaří na základě vyplacených provozních záloh z prostředků KNS. Následné vyúčtování předkládají pokladníci místních sdružení určenému zástupci KNS.

3. Zdroje financování KNS a oblastních sdružení tvoří příjmy podle platné právní úpravy zákona 424/91 Sb. o sdružování v politických stranách a politických hnutích ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky podle předchozí věty jsou příjmem rozpočtu KNS podle pravidel rozdělení, která stanoví kongres.

4. KNS hospodaří jen na základě schválených rozpočtů. Rozpočty musí být schváleny jako vyrovnané nebo přebytkové. Rozpočty KNS jsou sestavovány na roční období podle rozpočtových pravidel KNS, která schvaluje výkonná rada.

Článek 16

Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení kongresem.

Za přípravný výbor
              Luděk Hájek, Aleš Dejdar, Josef Kanta, Jiří Čáp